"Odgovornost intelektualcev je v tem, da govorijo resnico in razkrivajo laži."
"It is the responsibility of intellectuals to speak the truth and to expose lies." Noam Chomsky (1928 - ) 

poplave

Reference: poplavne študije, vodnogospodarski projekti, elaborati
Tomaž Hojnik, univ.dipl.inž.grad., G-1851
dr.Matej Müller, univ.dipl.inž.grad., G-4032
Uroš Lesjak, univ.dipl.inž.grad.
| 201220112010 | 2009 | 2008 I 2007 I 2006 I 2005 I 2004 I 2003 I 2002 I 2001 I 2000
| 19991998 I 1997 IPROJEKT LETO IZDELAVE INVESTITOR / NAROČNIK

FRISCO 1 ,Tehnična pomoč v izdelavi celovite študije zmanjševanja poplavne ogroženosti za čezmejno porečje reke Sotle
2019 MOP

Hidrološko hidravlična študija v postopku DPN za DV Trebnje-Mokronog-Sevnica
2019 Elektro Celje d.d.

Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu Brest 36, PZI, PID
2017 MOP

Prenosni plinovod R13c Miklavž- Hoče, Hidrološko hidravlični elaborat s kartami razredov poplavne nevarnosti
2017 Plinovodi d.o.o.

Izrada hidrološko hidrauličke analize poplavnih linija za postojeće i predviđeno stanje za UPOV Buzet
2017 Park odvodnja d.o.o.

Izgradnja prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima, Hidraulički proračun
2017 Hrvatske vode

Hidrološko hidravlična analiza za načrtovani prenosni plinovod M1A/1 interkonekcija Rogatec – ekspertno mnenje za študijo variant
2017 Plinovodi d.o.o.

Hidrološko hidravlična študija Mure za vplivni odsek HE Hrastje Mota na reki Muri
2015 HSE Invest

Izdelava projekta IDZ in PGD ureditev za izboljšanje poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob Iški-1.faza, Nasipa Brest in Tomišelj
2015 Občina Ig

Ureditev odvodnje visokih voda v povodju Drave med Hočkim vozliščem in Polskavo, Hotinjska ponikovalnika, PGD
2015 MOP

Programska zasnova odvajanja padavinskih vod v občini Turnišče
2015 Občina Turnišče

Ekološka sanacija akumulacijskega bazena HE Vuhred - Čiščenje mulja zaliv Vas II., Hidrološko hidravlična analiza
2015 DEM d.o.o.

Karte razredov poplavne nevarnosti za območje kopališča v Zgornji Vižingi za potrebe OPN
2014 Občina Radlje ob Dravi

Prenosni plinovod M8 Kalce- Jelšane, Hidrološko hidravlična študija na odseku porečja r. Reke
2014 Plinovodi d.o.o.

Izdelava Idejnega projekta (IDP) za zadrževanje visokih voda in izboljšanje poplavne varnosti na območju Hotinjskih ponikovalnikov (1.faza) 2014 RS-MKO

Ekspertno mnenje s področja poplavne ogroženosti v fazi študije variant za Državni prostorski načrt za dograditev predora Karavanke 2014 DARS d.d.

PZI  AC A4 Slivnica-Gruškovje,
od km 0+000 do km 13+031.36,
 -Načrt vodnogospodarskih ureditev
- Načrt melioracij

2014 DARS d.d.

IDP ureditve odvodnje tujih vod za območje OPPN Inotherm v Prigorici
2014 Inotherm d.o.o.

IDP HE Suhadol - Hidravlični izračuni
2014 HSE d.o.o.

Prenosni plinovod M10 Vodice- Rateče, Hidrološko hidravlična analiza
2013 Plinovodi d.o.o.

Prenosni plinovod M9 Lendava- Kidričevo, Študija hidrološko hidravlične analize v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture
2013 Plinovodi d.o.o.

Ekspertno mnenje s področja poplavne ogroženosti v fazi študije variant za prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo
2013 Plinovodi d.o.o.

Izdelava dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja za izdelavo rampe za interventni spust čolnov na Limbuškem nabrežju-PZI
2013 DEM d.o.o.

Karte razredov poplavne nevarnosti za reko Savo na območju Mestne občine Ljubljana
2013 Mestna občina Ljubljana

Hidrološko hidravlična analiza in izvedbeni načrt ureditve potoka Bistrica v območju mosta v Kasazah
2013 Občina Žalec

Hidravlični izračuni za potrebe PZI namakalnih sistemov Murska Sobota - Rakičan - Muzge in Nemščak - Beltinci
2012 Panvita d.d.

Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti na območju trase načrtovanega prenosnega plinovoda R25A/1 Trojane - Hrastnik
2012 Plinovodi d.o.o.

Študija določitve optimalnih poglobitev v spodnji strugi HE Suhadol - hidravlični izračuni
2012 HSE Invest d.o.o.

Izdelava hidravličnega modela trenutnega stanja ureditve odvodnega kanala HE Zlatoličje
2012 DEM d.o.o.

Izdelava kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti na območju Dravskega polja ob reki Polskavi za zagotavljanje poplavne varnosti v stanovanjsko kmečkih naseljih v JZ delu občine Kidričevo
2012 Občina Kidričevo

Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe izdelave OPN Občine Slovenske Konjice
2012 Občina Slovenske Konjice

Hidrološko hidravlična presoja območja nameravanega vrtca v Poljčanah
2012 Občina Poljčane

PGD Centralna čistilna naprava Slovenske Konjice, proj. št. 50-1624-00-2011, elaborat Hidrološko hidravlična presoja območja ČN Slovenske Konjice
2012 Hidroinženiring d.o.o.

PGD AC A4 Slivnica-Gruškovje (meja HR),odsek 0093 Draženci-Podlehnik in 0094 Podlehnik-MMP Gruškovje od km 0+000 do km 13+031.36,
 -Načrt vodnogospodarskih ureditev
-Načrt melioracij
2012 DARS d.d.

Izdelava Idejnih tehničnih rešitev možnosti povečanja moči in s tem proizvodnje HE Fala in HE Mariborski otok
2012 HSE Invest d.o.o.

Ekološka sanacija Ptujskega jezera - Hidrološko hidravlična analiza
2012 DEM d.o.o.

Preveritev obstoječega in predvidenega stanja poplavne nevarnosti in izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za porečje Polskave
2012 RS-MKO

Karte razredov poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti za potrebe priprave OPN Občine Trbovlje
2011 Občina Trbovlje

PZI ureditve regionalne ceste R3-635/1127 Rudno-Češnjica od km 0+950 do km 1+600, Načrt vodnogospodarske ureditve
2011 RS-MP DRSC

Hidrološko hidravlična analiza in karte razredov poplavne nevarnosti za območje industrijske cone BP 9/1 v občini Dol pri Ljubljani
2011 JUB-H d.d.

Hidravlični izračuni za derivacijsko HE na srednji Savi med Renkami in Suhadolom
2011 HSE d.o.o.

Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti reke Drave na območju Dogoš
slika1   slika2   karta1   karta2
2011 RS-MOP

Karte razredov poplavne nevarnosti Save na odseku Save od Mednega do sotočja z Ljubljanico 2010 Mestna občina Ljubljana

Hidrološko-hidravlična analiza za potrebe predhodne preveritve možnosti pozidave in izdelave prostorskih aktov za umeščanje Kmetijskega inštituta Slovenije 2010 RS-MVZT

Regionalna cesta R2-639, odsek 1141 Ljubljana-Vodice, Cestni most čez Savo v Tacnu km 1+850, Hidrotehnični elaborat 2010 RS-MP DRSC

Izdelava kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti na širšem območju ob Dravinji za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Studenic do Slov. Konjic
video1   video2   video3   video4
2010 RS-MOP

Karte razredov poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti za traso plinovoda M1/1 Ceršak - Kidričevo 2010 Geoplin plinovodi d.o.o.

2D model transporta plavin v bazenih NEK in HE Brežice 2010 HSE d.o.o.

Ureditve izlivnega odseka Dravškega potoka in zadrževalnika plavin ob Trbonjskem jezeru, PZI 2010 DEM d.o.o.

Karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti ter predlog omilitvenih ukrepov za območje inovacijsko poslovne cone v Ptuju 2010 Mestna občina Ptuj

PZI ureditev za zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti stanovanjske hiše Roškarjev mlin ob Cogetinškem potoku 2010 DARS d.d.

Izdelava hidroloških in hidravličnih analiz za IDZ objektov HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi 2010 HSE d.o.o.

Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območje Dobrova - naselje Gobovce 2010 Občina Naklo

PGD-Izven nivojsko križanje ceste G1-2/1313 Ormož – Središče ob Dravi in žel. proge št. 41 Ormož – Murska Sobota – Hodoš v Pušencih, Karte poplavne in erozijske nevarnosti 2010 RS-MP DRSC

Strokovne podloge za DPN AC Draženci-MMP Gruškovje, Karte poplavne in erozijske nevarnosti 2009 DARS d.d.

Analiza renaturacije brežin Ptujskega jezera 2009 DEM d.o.o.

Karta poplavne in erozijske nevarnosti za območje ŠRC Bakovci 2009 KS Bakovci

Karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti na območjih ob potokih Iška, Iščica in Draščica v občini Ig 2009 Občina Ig

Hidrološko hidravlična študija, karta poplavne in erozijske nevarnosti in predlog varovalnih ter izravnalnih ukrepov za območje Brodiča (video) 2009 Občina Trzin

Hidrološko hidravlični elaborat za PGD wellness hotela na območju OPPN Močvar v Moravskih Toplicah 2009 BK Studio d.o.o.

Hidrološko hidravlična študija za območje nameravane Puhove poslovne cone v občini Ljutomer 2009 Občina Ljutomer

Hidrološko hidravlična analiza in izdelava karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti za območje poslovne cone VP 14/2 IG 2009 Občina Ig

Hidrološko hidravlična analiza in izdelava karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti za območje poslovno obrtne cone v Kozjem 2009 Občina Kozje

Študija variant zagotavljanja ustrezne poplavne varnosti poslovno proizvodnemu objektu Escada v Gornji Radgoni 2009 Elos-Escada d.o.o.

Hidrološko hidravlična presoja za projekt vitalizacije Ptujskega jezera 2008 Mestna občina Ptuj

Elaborat hidrološke presoje s hidravličnim izračunom ter Načrt vodnogospodarskih ureditev brežin in struge potoka Bistrica na območju novega mostu, Regionalna cesta R2-423 Pilštajn-Podsreda, ureditev križišča regionalne ceste R2-423/1282 z lokalnima cestama za naselje Kozje v km 4+810, PZI 2008 RS-MP DRSC

Hidrotehnični elaborat za projekt IDZ revitalizacije Ledave 2008 Občina Lendava

Glavna cesta G1-3 Pesnica-MP Dolga vas odsek 0315 Lenart - Gornja Radgona, Hidrološko hidravlična analiza in načrt PZI ureditve potoka Žerjavci 2008 RS-MP DRSC

Strokovne podloge za DPN AC Draženci-MMP Gruškovje, Hidrološko hidravlična študija 2008 DARS d.d.

Strokovne podloge za DPN AC Draženci-MMP Gruškovje, Načrt regulacij vodotokov 2008 DARS d.d.

Strokovne podloge za DPN AC Draženci-MMP Gruškovje, Načrt melioracij 2008 DARS d.d.

Hidrotehnično poročilo za ID ureditve ceste R2-406/1407 Dekani-Lazaret od km 2.200 do km 5.100 skozi Ankaran 2008 RS-MP DRSC

Hidrološko hidravlična presoja poslovno stanovanjskega objekta v Šentilju 2008 Konstruktor VGR d.d.

Študija variant ureditve odvodnje tujih padavinskih vod na območju stanovanjsko poslovne cone Pesniški dol 2008 Komunaprojekt d.d.

Hidrološko hidravlična presoja objekta z apartmaji na parceli 78/1 v k.o. Plintovec 2008 Arhitekturni biro Marinič d.o.o.

Hidrološko hidravlična analiza za območje pozidave v Zgornjem Bitnju 2008 Qualitas d.n.o.

Hidrotehnično poročilo za območje regionalne ceste R3-625/1061 Bertoki-Gračišče 2008 RS MP-DRSC

Strokovne podlage v zvezi s poplavno varnostjo in vplivi na visokovodni režim za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za del naselja Pernica v občini Pesnica 2007 ZUM d.o.o.

Hidrotehnično poročilo za rekonstrukcijo nivojskega prehoda križanja G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi in železniške proge Ormož - Murska Sobota - Hodoš v Pušencih 2007
RS MP-DRSC  

Hidrološko hidravlična študija za zazidalni načrt obrtne cone v Senovem 2007 Občina Krško


Ureditev spodnje struge HE Dravograd,  PZI 2007 DEM d.o.o.

Hidrotehnično poročilo za PGD obvoznice Ilirska Bistrica G1-6 2007 GINEX International d.o.o.

Popravilo dveh jezov na Kolpi; Breg in Damelj, IDZ, PGD, PZI, PZR 2007 RS-MOP
Idejni projekt ureditve odvodnje na območju poslovne cone VP 14/2 2007 Občina Ig


 na vrh

Hidrotehnični elaborat za izgradnjo ceste R1-210/1114 Cerkno-Želin, od km 1+600 do km 1+950 2006 RS MP-DRSC
Zajezne gladine posameznih HE na Dravi 2006 DEM d.o.o.
Hidrotehnično poročilo za KČN Mirna 2006 ObčinaTrebnje
Zadrževalni bazen Verd, hidrološko-hidravlična analiza 2006 Občina Vrhnika
Študija poplavne ogroženosti območja načrtovanih ureditev v dolini Cirknice 2006 Občina Pesnica
Načrt nadomestnih habitatov, Avtocesta A5, odsek Lenart-Cogetinci, pododsek Sp.Senarska-Cogetinci, od km 15+000 do km 24+490, PGD 2006 DARS d.d.
Načrt regulacij vodotokov, Avtocesta A5, odsek Lenart- Cogetinci, pododsek Sp.Senarska-Cogetinci, od km 15+000 do km 24+490, PGD 2006 DARS d.d.
Načrt melioracij, Avtocesta A5, odsek Lenart-Sp.Senarska, pododsek od km 10+020 do km 15+000, PGD 2005 DARS d.d.
Načrt regulacij vodotokov, Avtocesta A5, odsek Lenart- Sp.Senarska, pododsek od km 10+020 do km 15+000, PGD 2005 DARS d.d.
Revitalizacija leve brežine AK Pernica, Avtocesta A5, odsek Maribor-Lenart, II.etapa od km 5+000 do km 7+800, IDZ 2005 DARS d.d.


 na vrh

Vpliv prenove HE Zlatoličje na hidrologijo v strugi Drave dolvodno od jezu v Melju 2004 DEM, d.o.o.
Načrt vodnogospodarskih ureditev, Avtocesta Koper - Lendava, odsek Lenart- Cogetinci, pododsek Sp.Senarska-Cogetinci od km 15+000 do km 24+490, IDP 2004 DARS d.d.
Hidrološko hidravlični elaborat, Avtocesta Koper - Lendava, odsek Lenart-Cogetinci, pododsek Sp.Senarska- Cogetinci od km 15+000 do km 24+490, elaborat 2004 DARS d.d.
Dvodimenzijski matematični model drobirskih tokov na območju Koseča z oceno ogroženosti naselja Koseč zaradi njihovega delovanja 2004 MOPE-ARSO
Hidravlična študija mostu čez Dravo na Ptuju – Puchov most 2004 DDC, d.o.o.
Matematični model VV razmer Drave za vodnogospodarske ureditve Drave na odseku od Dogoš do jezu v Melju, strokovne podlage za DLN 2004 MOPE-ARSO
Posodobitev proge Pragersko-Ormož (1.faza)-projekt ureditve vodotokov v območju premostitve, most v km 38+835, PGD-PZI 2003 SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.
Posodobitev proge Pragersko-Ormož (1.faza)-projekt ureditve vodotokov v območju premostitve, most v km 28+391, PGD-PZI 2003 SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.
Dopolnilni računi z dvodimenzijskim matematičnim modelom murastega toka na območu Loga pod Mangartom in novelacija ocene ogroženosti 2003 MOPE-ARSO


 na vrh

Pilotni projekt čiščenja mulja v bazenu HE Formin, PGD-PZI 2002 DEM, d.o.o.
Pregled stanja in analiza obstoječih razmer – zasnova ureditve Ptujskega jezera, ITZ 2002 DEM, d.o.o.
Ureditev reke Drave med državno mejo in jezom na Ptujskem jezeru, Idejna zasnova 2002 MOPE-ARSO
Hidrološko-hidravlični elaborat za območje zazidalnega načrta stanovanjske gradnje VS 14/3 Ig-Rastovka in obrtno poslovne cone VP 14/2 Ig-Dobravica 2002 Občina Ig
Projekt drče talnega izpusta iz dovodnega kanala HE SD-1 v strugo reke Drave v Melju, PGD-PZI 2002 DEM, d.o.o.
Analiza hidravličnega vpliva stopnje na Kamniški Bistrici v Stahovici 2002 Vojko Martinc
MHE Cezlak na Oplotnici, PGD-PZI 2002 Vlado Globovnik s.p.
Sanacija struge Drave pod jezom v Markovcih-zajezni objekt, PGD-PZI 2002 DEM, d.o.o.
Sanacija struge Drave pod jezom v Markovcih-rekonstrukcija diafragme, ITZ 2002 DEM, d.o.o.
AC Maribor-Lendava, odsek Maribor-Lenart, vodnogospodarske ureditve-rekonstrukcija AK Pernica, IP 2001 DARS d.d.
Enodimenzijski in dvodimenzijski model murastega toka od plazu Stože pod Mangartom do Loga pod Mangartom in ocena ogroženosti naselja Log pod Mangartom, študija 2001 RS-MOP
Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti v Škofji Loki, skupna Sora od sotočja Poljanske in Selške Sore do Suhe, ITZ 2001 MOP URSVN
AC Koper-Lendava s priključnimi kraki, odsek Beltinci-Pince, Zelena varianta, Presoja protipoplavne varnosti območja med reko Ledavo in Bukovnico-Ocena stanja in potrebnih VG ukrepov 2001 DARS d.d.


 na vrh

AC Koper – Lendava s priključnimi kraki, odsek Maribor – Lenart, Vodnogospodarske ureditve ob izgradnji AC Maribor-Lenart, REKONSTRUKCIJA AK PRISTAVA, ITZ 2000 DARS d.d.
AC Koper-Lendava s priključnimi kraki, odsek Slivnica-Pesnica, Hidravlično-hidrološka presoja prepusta pod dovodnim kanalom HE Zlatoličje 2000 DARS d.d.
Vodnogospodarske ureditve vodotokov in objektov za zaščito voda pred vplivi z AC Pesnica-Miklavž-Slivnica  -PREČKANJE DRAVE-, PGD-PZI 2000 DARS d.d.
ITZ ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti poslovne cone v Dobrenjski dolini 2000 Občina Pesnica, VGP Drava Ptuj
Protipoplavni in protierozijski ukrepi na območju Malečnika in Dupleka, IP 2000 MOP URSVN
Hidravlična analiza premostitve HE Formin z glavno cesto 1. reda G1/2 Gorišnica – Ormož 2000 Ponting, d.o.o.
Analiza visokovodnih razmer Drave od Maribora do Ptuja - študija 1999 MOP URSVN
Študija visokovodnega režima in odvodnje poplavnih vod na vplivnem območju poteka AC na odseku Vučja vas-Radmožanci 1999 DARS d.d.
Hidravlični izračun vpliva ČN Maribor na visoke  vode Drave II 1999 Porr algemeine Baugessellschaft, Austria
Hidravlični izračun vpliva ČN Maribor na visoke  vode Drave 1999 MO Maribor


 na vrh

Rekonstrukcija jezu na Dravinji v Slapah, PGD -  PZI 1998 MOP URSVN
HE Zlatoličje – rekultivacija degradiranega območja ob odvodnem energetskem kanalu in razširitev odvodnega kanala-PGD 1998 IBE
Vodnogospodarska presoja trase AC na pododseku Spodnja senarska-Brengova-Cogetinci 1998 DARS d.d.
Hidravlična presoja rekonstrukcije magistralne ceste M 10 – 1 na odseku Radenci – Petanjci  na visoke vode Mure 1998 DDC, d.o.o.
Vodnogospodarska presoja trase AC na pododseku Pernica-Agata 1998 DARS d.d.
Študija vplivov vodnega režima reke Pesnice na AC Maribor - Lenart - Cogetinci 1998 DARS d.d.
Vodnogospodarska presoja variant tras AC na pododseku Agata-Sp.Senarska 1998 DARS d.d.
Hidrotehnični elaborat za potrebe rekonstrukcije ceste R352 Šentilj-Trate od km 1.2 do km 2.3 1997 LINEAL d.o.o.
Ureditev Dravinje na odseku Slape - Stogovci , PGD-PZI 1997 MOP URSVN
AC Koper – Lendava, odsek Maribor – Lenart, Vodnogospodarske ureditve-IP 1997 DARS d.d.
AC Cogetinci - Radmožanci - hidravlična študija prečkanja inundacije in struge Mure 1997 DARS d.d..
Poplavna varnost Selške Sore na območju Krevsovega jezu - ITZ 1997 MOP URSVN

english domov

kontakt

o podjetju

reference

članki

o modeliranju

poplave

povezave

obvestila

obvladovanje poplavnih škod

poplavna varnost

poplave
   na spletu od 8.3.2007
v1.1, 1.2008
© DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 27.8.2019
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge